Kampinos

herb/logo

Wtorek 23.06.2009

   Podstawy prawne działania samorządu
 • Rozdział VII Konstytucji RP
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.
       Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 • Statut Gminy
 • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o
       charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych
       potrzeb mieszkańców oraz załatwienie indywidualnych spraw
       mieszkańców
 • Zadania Gminy
  - zagospodarowanie przestrzenne;
  - gospodarka nieruchomościami;
  - ochrona środowiska i przyrody;
  - gospodarka wodna;
  - gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego;
  - zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków;
  - usuwanie nieczystości stałych;
  - utrzymanie czystości i porządku;
  - zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz;
  - ochrona zdrowia;
  - pomoc społeczna;
  - budownictwo mieszkaniowe;
  - edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazja);
  - działalność kulturalna;
  - sport i turystyka;
  - targowiska;
  - zieleń i zadrzewianie;
  - cmentarze komunalne;
  - porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
  - utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;
  - polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży
    opieki socjalnej,
  - medycznej i prawnej;
  - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
  - promocja miasta;
  -
  współpraca z organami pozarządowymi;
  -
  współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
    państw.

   


  Autor dokumentu: T.Tymoftyjewicz

  Udostępnił:  Tomasz Tymoftyjewicz (2003-06-30 13:22:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Wioletta Siekiera (2004-03-23 12:14:46)

  DRUKUJ   
  Statystyki serwisu | Webmaster | Pomoc | Wersja 2.5.3 (10.01.2008)

  ilość odwiedzin: 257551